Καλυπτόμενα από ασφαλιστικά ταμεία

MONTALIS

MONTELUKAST 10mg

RINOSTER

BUDESONIDE

PROTHENOL

PILOCARPINE HCl

ORBICAL

CALCIUM CARBONATE 1000mg & CHOLECALCIFEROL 880IU Λόγω μείωσης τιμής ασύμφορη κυκλοφορία.

NISAID

OXAPROZIN 600mg
ΣΥΝ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ με BENNETT Α.Ε

OXATREX

OFLOXACIN 0.30% W/V

LATANOGAN

0,005% W/V LATANOPROST

CROMODAL

SODIUM CROMOGLYCATE 4%


  • 1
  • 2