Προϊόντα

PROTHENOL

PILOCARPINE HCl

OXATREX

OFLOXACIN 0.30% W/V

ORBIMAG 300

MAGNESIUM OXIDE Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Zwitter Pharmaceuticals L.T.D Αποκλειστικός διανομέας: Medical Pharmaquality S.A.

ORBICAL

CALCIUM CARBONATE 1000mg & CHOLECALCIFEROL 880IU Λόγω μείωσης τιμής ασύμφορη κυκλοφορία.

OMK2

CITICOLINE 2% - VITAMIN B12 – HYALURONIC ACID

O-BIOTIC

TOBRAMYCIN 0,3% DEXAMETHASONE 0,1%

NISAID

OXAPROZIN 600mg
ΣΥΝ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ με BENNETT Α.Ε

MONTALIS

MONTELUKAST 10mg